กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางสาวปาณิสรา น้อยศรี
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศศิธร กษมากรณ์
ครู คศ.3