คอมพิวเตอร์

นางพัณณ์ชิตา โภคา
ครู คศ.2
หัวหน้าคอมพิวเตอร์