กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวขนิษฐา ศรีทา
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวกนกวรรณ ปุราโต