กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวสุฑามาศ มุ้ยแก้ว
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวปัทมา อ่อนท้วม
ครูผู้ช่วย