กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางภาวิดา ศิรชินภัทร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจริยา กิ่งพิกุล
ครู คศ.3