กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นายสกุลชาติ เรืองทรัพย์
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย