ปฐมวัย

นางบุษบา บัวทอง
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางสาวสุมิตรา ถาวร
ครู คศ.1

นางสาวนันทพร ประทุมมาท

นางสิริมา อินทโชติ