ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายไพบูลย์ ฟักขำ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน