หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) เปิดสอนในระดับ อนุบาล 2 ถึง ประถมศึกษาปีที่ 6