พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
     1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีทักษะสำคัญสำหรับศตรวรรษที่ 21
     2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
     3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานจรรยาบรรณ และวิชาชีพ และมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
     4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา