วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
     โรงเรียนอนุบาลอินทร์บุรี(วัดโพธิ์ศรี) มุ่งเน้นพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาและมีทักษะสำคัญในศตวรรษที่ 21 มีนิสัยรักการอ่าน มีความสามารถในการคิดและใช้เทคโนโลยี รู้รักษ์มารยาทไทย สืบสานประเพณีและวัฒนธรรท้องถิ่น น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการดำรงชีวิตโดยชุมชนมีส่วนร่วม


ปรัชญา
       สุขา สังฆสัส สามัคคี  หมายถึง ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะนำมาซึ่งความสุข


คำขวัญของโรงเรียน
       รักษ์ความเป็นไทย ใฝ่ใจการศึกษา พัฒนาทักษะชีวิต  ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ
     1. จัดการศึกษาให้ประชากรวัยเรียนได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง และมีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน และมีทักษะสำคัญสำหรับศตรวรรษที่ 21
     2. ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตร และค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
     3. พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ตามมาตรฐานจรรยาบรรณ และวิชาชีพ และมีทักษะกระบวนการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21
     4. พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาตามหลักธรรมมาภิบาล โดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อคุณภาพการศึกษา